เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมา

มหาอุทกภัยในปี 2554 ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก ธนาคารโลกได้ประเมินความเสียหายจากภัยพิบัติในครั้งนี้ ไว้สูงถึง 1.44 ล้านล้านบาท และมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบมากกว่า 13 ล้านคน ใน 65 จังหวัด

องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) โดยสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ ได้รับความสนับสนุนด้านงบประมาณจากรัฐบาลญี่ปุ่น (Japan Funds-in-Trust) ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงานกศน.) จัดตั้งโครงการฟื้นฟูศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติขึ้น โดยเลือกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งมีศรช. จำนวน 106 แห่งจาก 209 แห่งได้รับความเสียหายจากมหาอุทกภัย ทั้งด้านอาคารเรียน สื่อการเรียนการสอน และครุภัณฑ์ต่างๆ

จากโครงการดังกล่าว ศรช. จำนวน 50 แห่งทั่วจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับการฟื้นฟูจนสามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติอีกครั้ง มีการจัดทำคู่มือประชาชนในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากอุทกภัย ครูศรช. มากกว่า 240 คน ได้รับอบรมเกี่ยวกับการรับมือกับภัยพิบัติ และนำความรู้ไปเผยแพร่ต่อในศรช. ของตน รวมทั้ง นักศึกษาและประชาชนในชุมชน ทำให้เกิดความตื่นตัวในการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยอย่างถูกต้อง และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนในยามเกิดภัยพิบัติ

ภาพอุทกภัยปี 2554

UNESCO ได้รับความสนับสนุน ด้านงบประมาณจากรัฐบาล ญี่ปุ่น Japan Funds-in-Trust

ทำไมจึงต้องพัฒนาเกมนี้ขึ้น

“สายฟ้าตะลุยน้ำท่วม” เป็น game application ที่ได้พัฒนาขึ้นภายใต้โครงการฯ ร่วมกับบริษัท Opendream โดยมุ่งให้ความรู้เกี่ยวกับการรับมือกับอุทกภัยแก่ผู้เล่นผ่านการผจญภัยอันน่าตื่นเต้นของสายฟ้า ผู้เล่นจะได้เรียนรู้ถึงสิ่งที่ควรปฏิบัติ และสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ ทั้งก่อนเกิดน้ำท่วม ขณะเกิดน้ำท่วม และหลังเกิดน้ำท่วม สอดแทรกไปในขณะเล่นเกม “สายฟ้าตะลุยน้ำท่วม” จึงเป็นการนำเกมมาพัฒนาเป็นสื่อการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งในเชิงสร้างสรรค์ ผู้เล่นสามารถเข้าใจได้ง่าย และสนุกสนานเพลิดเพลิน เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย

ภาพประกอบเกมส์สายฟ้าตะลุยน้ำท่วม

สิ่งที่คาดหวัง

  • ผู้เล่นเกิดความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับการรับมือกับอุทกภัยมากขึ้น โดยได้รับทั้งสาระและความบันเทิง
  • บุคคลากรครูสามารถนำเกมไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในห้องเรียนได้
  • มีการเผยแพร่เกมไปยังประชาชนทั่วไป ทำให้สังคมไทยมีความพร้อมในการลดความเสี่ยงจากอุทกภัยมากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ