ศูนย์การเรียนชุมชนที่ได้รับการฟื้นฟูแล้วภายใต้โครงการฯ